Kontrollmätningar

Lufttäthetsmätningar
Boverkets Byggregler( www.boverket.se ) ställer krav på byggnadens specifika energianvändning och då är det viktigt att luftinfiltration genom otätheter i klimatskärmen begränsas. Luftinfiltration via otätheter i klimatskärmen kan även orsaka hygieniska följdproblem och kraven avseende detta finns även det i Boverkets Byggregler avsnitt 6 om ” Hygien, hälsa och miljö”. Vi utför lufttäthetsmätningar av klimatskärmen helt i enlighet med SS EN 138 29 vilket är en standard som redovisas hur lufttäthetsmätningen skall utföras vilka krav som ställs på provutrustningen och hur den skall vara kalibrerad samt hur resultatet skall redovisas. Vi har även kapacitet att utföra lufttäthetsmätningar av större objekt då vi har tillgång till flertalet så kallade Blower Door utrustningar.

RBK mätningar
Rådet för Bygg Kompetens har tillsammans med Sveriges byggindustrier tagit fram ett system för fuktmätning i nygjutna betongkonstruktioner. En RBK-mätning är en mätning av relativ fuktighet i betongkonstruktionen i samband med mättillfället och utförs för att säkerställa att byggfukten torkat ut så att betongkonstruktioner med trygghet kan beläggas med ett ytskikt. Om betongen inte torkat tillräckligt finns en avsevärd risk för att fuktrelaterade problem kommer uppstå med följd att brukare upplever inomhusmiljöproblem i lokalerna. Detta system finns även detaljredovisat i AMA hus 11.

Enskilda mätningar och provtagningar
Vi har även dokumenterad kunskap i att utföra en mängd olika tekniska mätningar och provtagningar i byggnader vilket vi frekvent genomför både enskilt och i kombination med andra tjänster.

Fuktmätningar
I dag vet vi att förhöjda fukttillstånd under en längre tid är den klart dominerande orsaken till att de flesta problem med inomhusmiljön uppstår. Enligt Boverkets Byggregler ( www.boverket.se ) skall byggnader utformas så att skador, mikrobiell tillväxt, elak lukt eller andra hygieniska olägenheter till följd av byggfukt eller inträngande fukt inte ska uppkomma. Fuktmätningar utförs i olika former allt beroende på i vilket medium eller material man har för avsikt att mäta i. Vi utför allt ifrån fuktindikering till loggningar och fuktkvotsmätningar i både trä, tegel och lättbetong. Oavsett syfte eller mål med mätningarna har vi tillgång till kalibrerad utrustning för ändamålet.

Byggnadstermografering med värmekamera
Med hjälp av infraröd teknik kan man visualisera olika energiflöden från olika materialkroppar och på olika ytor i en byggnad. Infraröd energi som avges från ett objekt fokuseras genom värmekamrenas optik vilket sedan genom bl.a. bildbehandling konverters till en så kallad termobild där olika temperaturer visualiseras via en färgskala. Denna teknik är väldigt användbar i samband med felsökningar i en byggnad vilket vi använder frekvent under den kallare årstiden. Termografering utförs även ofta i samband med lufttäthetsmätning och trycksättning av lokaler med t ex en Blower Door.

Materialprovtagning
För att bedöma om en byggnadsdel eller material är så pass påverkat av mikroorganismer el dyl. som kan påverka konstruktion eller brukare negativt bör en laboratorieanalys genomföras på materialet. I samband med miljöinventeringar kan det även vara helt avgörande att ett externt analyslaboratorium genom en ackrediterad analysmetod bedömer om materialet t ex innehåller PCB, Asbest etc.